Obowiązek informacyjny PTMRiE

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), ul. Bociania 13, 02 – 807 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych celów PTMRiE, na podstawie art. 6 ustęp 1b Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym  ustało członkostwo w PTMRiE. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyjęcia do grona członków PTMRiE. Brak aktualizacji danych może skutkować utrudnieniami w komunikacji pomiędzy Zarządem a członkiem PTMRiE.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.