Certyfikacja embriologów

Certyfikacja embriologów klinicznych PTMR-u

Szybki rozwój medycyny rozrodu, a co za tym idzie – coraz większa liczba osób specjalizująca się w laboratoryjnej pracy z komórkami rozrodczymi, zrodziły potrzebę stworzenia systemu oceny i certyfikacji ich umiejętności i wiedzy. Pozwoli to na ujednolicenie wymagań stawianych embriologom klinicznym pracującym w laboratoriach IVF, a z drugiej – na stałe podnoszenie kwalifikacji embriologów i jakości ich pracy, zarówno praktycznej, jak i naukowej. Dzięki wprowadzeniu systemu certyfikacji i nadzoru nad kształceniem embriologicznym, kryteria stanowiące o wykształceniu i pozycji embriologa klinicznego staną się jasne i przejrzyste, a pacjenci będą mieli pewność korzystania z najwyższej jakości usług medycznych.

Pracowników laboratoriów embriologicznych w ośrodkach wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków zainteresowanych uzyskaniem tytułu embriologa klinicznego  PTMRiE zapraszamy do zapoznania się z warunkami i zasadami certyfikacji obowiązującymi od 1 kwietnia 2016 roku.

Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu embriologa klinicznego PTMRiE

Informacje ogólne:

 • Informacja o dacie i miejscu kolejnego egzaminu zostanie opublikowan na stronie PTMRiE oraz wysyłana pocztą e-mail do osób oczekujących na egzamin.

Najbliższy egzamin wiedzy teoretycznej w procesie uzyskania certyfikatu embriologa klinicznego PTMRiE, odbędzie się w ramach corocznego Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Medycyny Rozrodu PTMRiE 2019. 

 • Zgłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją powinny wpłynąć do sekretariatu PTMRiE najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym egzaminem certyfikującym.
 •  Kandydat, który złoży komplet wymaganych dokumentów (zarówno skanów przesłanych pocztą e-mail jak i oryginałów przesłanych pocztą tradycyjną)  oraz spełni wymagania, otrzyma dokument zatwierdzający I etap certyfikacji i dopuszczający do II etapu certyfikacji, czyli egzaminu teoretycznego uprawniającego do uzyskania tytułu embriologa klinicznego PTMRiE.
 • Z egzaminu teoretycznego zwolnione są osoby posiadające certyfikat embriologa klinicznego lub starszego embriologa klinicznego ESHRE pod warunkiem zdania egzaminu nie dawniej niż w ciągu 3 lat od złożenia wniosku o nadanie tytułu embriologa klinicznego PTMRiE lub uczestniczenia w programie punktowego kształcenia ustawicznego ESHRE; inne certyfikaty zagranicznych towarzystw embriologicznych lub studia zagraniczne będą rozpatrywane indywidualnie. Osoby te powinny złożyć do PTMRiE komplet dokumentów niezbędnych do ETAPU I certyfikacji - weryfikacji wykształcenia i doświadczenia praktycznego (patrz niżej) oraz wniosek o zwolnienie z egzaminu.
 • O certyfikat mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe warunki oraz będące członkami PTMRiE - wymagane jest bieżące opłacenie składek i ew. uzupełnienie zaległości w płatnościach z ubiegłych lat.
 • Zakres tematyczny i literatura źródłowa zostanie przesłana zainteresowanym Członkom PTMRiE na adres e-mail po podjęciu  przez PTMRiE decyzji o dopuszczeniu do egzaminu.
 • Opłata certyfikacyjna:

200 zł - w przypadku certyfikacji na podstawie przesłanych dokumentów,  wnoszona jest na konto PTMRiE po otrzymaniu listu      informującego  o  nadaniu tytułu embriologa klinicznego PTMRiE;

300 zł - w przypadku certyfikacji na podstawie przesłanych dokumentów oraz egzaminu teoretycznego, wnoszona jest na konto bankowe PTMRiE po zakończeniu I etapu certyfikacji i dopuszczeniu do II etapu certyfikacji, lecz najpóźniej na miesiąc przed egzaminem.     

 • Certyfikaty embriologa klinicznego PTMR przyznane do końca 2013 roku nie tracą swojej ważności

Etap I – weryfikacja wykształcenia i doświadczenia praktycznego

Przyjęcie wniosku i dopuszczenie do egzaminu na podstawie złożonej dokumentacji stanowi I etap procesu certyfikacji. Na tym etapie weryfikowane jest wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, informacja o zatrudnieniu, posiadane certyfikaty.

Poniższe dokumenty należy przesłać pocztą e-mail (skany) a następnie pocztą tradycyjną do siedziby PTMRiE.

 1. Wniosek o nadanie tytułu embriologa klinicznego PTMRiE (oryginał, podpisany przez kandydata).
 2. Życiorys.
 3. Dyplom studiów wyższych o wymaganym profilu: medycznym, biologicznym, biotechnologicznym lub innym przyrodniczym,
  co najmniej z tytułem licencjata. Wymagana jest kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.
  Jeśli w dyplomie wymienione jest inne nazwisko niż obecnie noszone przez kandydata, prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia  wyjaśniającego tę sytuację.
 4. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w ośrodku wspomaganej prokreacji/banku komórek rozrodczych i zarodków (oryginał) oraz poświadczenie minimum 3 lat doświadczenia w wykonywaniu procedur technik wspomaganego rozrodu(ART) - jeśli taki staż pracy
  nie wynika z dokumentu poświadczenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium .
 5. Wypełniony i podpisany przez kierownika laboratorium embriologicznego dokument poświadczenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium, osoby ubiegającej się o certyfikat, a w tym potwierdzenie samodzielnego przeprowadzenia następujących procedur:
 • 50 procedur pobrania oocytów – wyszukiwania komórek w pobranym płynie pęcherzykowym;50 procedur oceny zdolności zapładniającej nasienia;
 • 50 procedur preparatyki nasienia do inseminacji;
 • 100 procedur klasycznego zapłodnienia pozaustrojowego (IVF) oraz  procedur zapłodnienia pozaustrojowego z iniekcją plemnika do komórki jajowej (IVF-ICSI), w tym minimum 50 zabiegów wykonanych metodą IVF-ICSI;
 • 50 procedur oceny zygoty i zarodka zgodnie ze standardami PTMRiE;
 • 50 procedur transferu zarodka – przygotowania zarodka do transferu;
 • 50 procedur kriokonserwacji oocytów/zarodków;
 • 50 procedur rozmrażania oocytów/ zarodków;
 • 8 procedur preparatyki aspiratów i /lub bioptatów z najądrzy i jąder, wraz z:
 • oceną obecności plemników;
 • przygotowaniem materiału do zamrożenia, zamrażaniem, rozmrażaniem;
 • przygotowaniem do użycia w procedurze ICSI-TESA/PESA.

Powyższy komplet dokumentów jest wymagany nawet jeśli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu teoretycznego ze względu
na posiadanie certyfikatu embriologa klinicznego ESHRE lub innego. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby o wykształceniu średnim przyrodniczym, pod warunkiem udokumentowania dużego doświadczenia praktycznego: powyżej 6 lat pracy w laboratorium ART i/lub wykonania ponad 1000 cykli IVF/ICSI. Zapis o wyjątkowej akceptacji średniego wykształcenia przy ubieganiu się o certyfikat embriologa klinicznego PTMRiE dotyczy osób z udokumentowanym dużym doświadczeniem praktycznym opisanym powyżej, składających wniosek maksymalnie do 1 roku od uruchomienia procesu certyfikacji PTMRiE w obecnym kształcie. W takiej sytuacji wymagane jest podanie osoby zainteresowanej, oraz następujące dokumenty przygotowane i / lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę: dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej o wymaganym profilu; zaświadczenie o stażu pracy w laboratorium embriologicznym i/lub liczbie wykonanych procedur; opinia potwierdzająca wymienione wyżej doświadczenie i samodzielność w czynnościach embriologicznych . Wypełniony i podpisany przez kierownika laboratorium embriologicznego dokument poświadczenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium, osoby ubiegającej się o certyfikat, a w tym potwierdzenie samodzielnego przeprowadzenia wymienionych powyżej procedur.

Etap II – egzamin wiedzy teoretycznej

Egzamin teoretyczny składa się ze 100 pytań testowych. Aby zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 66 pytań.

O wyniku egzaminu przystępujący informowany jest w ciągu dwóch tygodni. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego osoba wnioskująca otrzymuje certyfikat embriologa klinicznego PTMRiE.

Etap III – kształcenie ustawiczne (od 01-04-2016 roku obowiązuje wszystkich embriologów klinicznych PTMR/PTMRiE bez względu na datę uzyskania certyfikatu)

Po uzyskaniu certyfikatu PTMRiE obowiązuje system punktowy, potwierdzający stałe podnoszenie poziomu wiedzy poprzez system ustawicznego kształcenia w oparciu o poniższą punktację; wymagane jest zdobycie 10 pkt. w ciągu 3 lat:

 • udział w konferencji międzynarodowej (np. ESHRE, ASRM) lub konferencji krajowej o tematyce niepłodności z zagadnieniami embriologicznymi (pod nadzorem merytorycznym PTMRiE) - 3 pkt.,
 • udział w embriologicznych warsztatach zagranicznych - 2 pkt.,
 • udział w krajowych warsztatach embriologicznych (pod nadzorem merytorycznym PTMRiE) - 1 pkt.,
 • udział w indywidualnych kursach (typu hands on) doskonalących poszczególne umiejętności embriologiczne (np. kurs praktyczny ICSI, kurs praktyczny mrożenia, witryfikacji itd.) krajowych (pod nadzorem merytorycznym PTMRiE) lub zagranicznych - 2 pkt.,
 • publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej - pierwszy/ korespondencyjny/ ostatni autor - 3 pkt., współautor - 2 pkt.,
 • publikacja w czasopiśmie poza listą filadelfijską - pierwszy/ korespondencyjny/ ostatni autor - 2 pkt., współautor - 1 pkt.

Dokumenty do pobrania: